Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Veiklos sritys –  ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

 IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 • Ugdymas organizuojamas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo programą.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Metodinės rekomendacijos  ikimokyklinio ugdymo pedagogui “Žaismė ir atradimai”

Plačiau skaityti https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodines-medziagos-rinkinys-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-zaisme-ir-atradimai/45979

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama:

 • Integruojamas Emilijos Redžo ikimokyklinio ugdymo metodas

Reggio Emilia metodas

 • Vaikų sveikatos įgūdžių ugdymui

  2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Bėgu tiesiu sveikatos takeliu”

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

PREVENCINĖ PROGRAMA

 • Gali būti teikiamas nuo 1 m. ir anksčiau iki 5 metų, tėvams (globėjams) pageidaujant.
 • Nuo 1 iki 3 metų – ankstyvasis amžius, nuo 3 iki 6 metų – ikimokyklinis amžius.
 • Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis.
 • Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 • Taikomas ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektas PI KA.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-2022

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS PAKEITIMAI 2023-09

 • Privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 • Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 • Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
 • Ugdymo trukmė – 1 mokslo metai, nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
 • vasaros laikotarpiu – nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. vykdoma vaiko priežiūra (jeigu tėvai pageidauja, kad vaikas lankytų darželį)
 • priešmokyklinio ugdymo vaikams organizuojamos atostogos:
  Mėnuo Laikotarpis
  Rudens nuo 2023-10-30 iki 2023-11-03
  Žiemos (Kalėdų) nuo 2023-12-27 iki 2024-01-05
  Žiemos nuo 2024-02-19 iki 2024-02-23
  Pavasario (Velykų) nuo 2024-04-02 iki 2024-04-05
 • Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis.

Metodinės rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui “Patirčių erdvės”.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2021 m.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2021 m. gruodžio 27 d. –

4.5. p. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

4.1. p. nuo 2023 m. sausio 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueis 5 metai.

4.2. p. tėvų sprendimu gali būti teikiamas vėliau, bet ne vėliau negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS –   UDGYMO POREIKIU NUSTATYMO TV. 2022 m.

Sprendimas dėl Alytaus m. savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2022-2023 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelio sąrašo patv.

TARPTAUTINĖ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“

Programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programą vykdo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Malvina Miškelienė.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, daugiausia kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, integruojami į grupes pagal amžių. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia 2 logopedai, (1,5 etato). Dirba 3 mokytojo padėjėjai. Atsižvelgiant į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas, rengiami individualūs pagalbos planai vaikams.

Veiklos planavimas rašomas el. dienyne “Mūsų darželis” https://musudarzelis.lt/