Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Veiklos sritys –  ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

 IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 • Ugdymas organizuojamas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis" ikimokyklinio ugdymo programą.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

Metodinės rekomendacijos  ikimokyklinio ugdymo pedagogui "Žaismė ir atradimai"

Plačiau skaityti Švietimo portalas (ugdome.lt)

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama:

 • Integruojamas Emilijos Redžo ikimokyklinio ugdymo metodas

Reggio Emilia metodas

 • Vaikų sveikatos įgūdžių ugdymui

  2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Bėgu tiesiu sveikatos takeliu"

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

       Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

        Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

PREVENCINĖ PROGRAMA

 • Gali būti teikiamas nuo 1 m. ir anksčiau iki 5 metų, tėvams (globėjams) pageidaujant.
 • Nuo 1 iki 3 metų – ankstyvasis amžius, nuo 3 iki 6 metų – ikimokyklinis amžius.
 • Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis.
 • Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 • Taikomas ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektas PI KA.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-2022

 • Privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 • Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 • Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
 • Mokymo trukmė – 1 mokslo metai, nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
 • Pasirašoma dvišalė mokyko sutartis.

Metodinės rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui "Patirčių erdvės".

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2021 m.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2021 m. gruodžio 27 d. -

4.5. p. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

4.1. p. nuo 2023 m. sausio 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sureis 5 metai.

4.2. p. tėvų sprendimu gali būti treikiams vėliau, bet ne vėliau negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS -   UDGYMO POREIKIU NUSTATYMO TV. 2022 m.

Sprendimas dėl Alytaus m. savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2022-2023 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelio sąrašo patv.

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, daugiausia kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, integruojami į grupes pagal amžių. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia 2 logopedai, (1,5 etato). Dirba 2 mokytojo padėjėjai. Atsižvelgiant į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas, rengiami individualūs pagalbos planai vaikams.

Veiklos planavimas rašomas el. dienyne "Mūsų darželis" https://musudarzelis.lt/