Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Veiklos sritys –  ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

 IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 • Ugdymas organizuojamas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo programą.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Metodinės rekomendacijos  ikimokyklinio ugdymo pedagogui “Žaismė ir atradimai”

Plačiau skaityti https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodines-medziagos-rinkinys-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-zaisme-ir-atradimai/45979

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama:

 • Integruojamas Emilijos Redžo ikimokyklinio ugdymo metodas

Reggio Emilia metodas

 • Vaikų sveikatos įgūdžių ugdymui

  2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Bėgu tiesiu sveikatos takeliu”

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

PREVENCINĖ PROGRAMA

 • Gali būti teikiamas nuo 1 m. ir anksčiau iki 5 metų, tėvams (globėjams) pageidaujant.
 • Nuo 1 iki 3 metų – ankstyvasis amžius, nuo 3 iki 6 metų – ikimokyklinis amžius.
 • Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis.
 • Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 • Taikomas ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektas PI KA.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-2022

 • Privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 • Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 • Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
 • Mokymo trukmė – 1 mokslo metai, nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
 • Pasirašoma dvišalė mokyko sutartis.

Metodinės rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui “Patirčių erdvės”.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2021 m.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2021 m. gruodžio 27 d. –

4.5. p. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

4.1. p. nuo 2023 m. sausio 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sureis 5 metai.

4.2. p. tėvų sprendimu gali būti treikiams vėliau, bet ne vėliau negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS –   UDGYMO POREIKIU NUSTATYMO TV. 2022 m.

Sprendimas dėl Alytaus m. savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2022-2023 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelio sąrašo patv.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, daugiausia kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, integruojami į grupes pagal amžių. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia 2 logopedai, (1,5 etato). Dirba 2 mokytojo padėjėjai. Atsižvelgiant į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas, rengiami individualūs pagalbos planai vaikams.

Veiklos planavimas rašomas el. dienyne “Mūsų darželis” https://musudarzelis.lt/