Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Veiklos sritys -  ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

 IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui prigimtinius, kultūros, taip pat ir atninės, socialinius, pažintinius poreikius.

 • Ugdymas organizuojamas pagal Alytaus lopšelio-darželio "Vyturėlis" ikimokyklinio ugdymo programą;

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Integruojamas Reggio Emilia ikimokyklinio ugdymo metodas

Reggio Emilia metodas

 • Vaikų sveikatos įgūdžių ugdymui:

Sveikatos stiprinimo programa 2015 – 2018 metams "Bėgu tiesiu sveikatos takeliu"

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

PREVENCINĖ PROGRAMA

 • Gali būti teikiamas nuo 1m. ir anksčiau iki 5 metų, tėvams (globėjams) pageidaujant;
 • Nuo 1 iki 3 metų – ankstyvasis amžius, nuo 3 iki 6 metų – ikimokyklinis amžius;
 • Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis;
 • Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas;
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 • Privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 • Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 • Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdy,o programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai;
 • Mokymo trukmė – 1 mokslo metai, nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
 • Pasirašoma dvišalė mokyko sutartis;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ugdymą organizuoja pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Plačiau skaitykite -

BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMAS


SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, daugiausia kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, integruojami į grupes pagal amžių. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas.