Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Veiklos sritys –  ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

 IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 • Ugdymas organizuojamas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis" ikimokyklinio ugdymo programą.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Integruojamas Emilijos Redžo ikimokyklinio ugdymo metodas

Reggio Emilia metodas

 • Vaikų sveikatos įgūdžių ugdymui

 Sveikatos stiprinimo 2015–2019 metų programa „Bėgu tiesiu sveikatos takeliu"

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

PREVENCINĖ PROGRAMA

 • Gali būti teikiamas nuo 1 m. ir anksčiau iki 5 metų, tėvams (globėjams) pageidaujant.
 • Nuo 1 iki 3 metų – ankstyvasis amžius, nuo 3 iki 6 metų – ikimokyklinis amžius.
 • Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis.
 • Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 • Taikomas ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektas PI KA.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 • Privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 • Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 • Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
 • Mokymo trukmė – 1 mokslo metai, nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
 • Pasirašoma dvišalė mokyko sutartis;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ugdymą organizuoja pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 • Taikomas OPA PA priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Plačiau skaitykite -

BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMAS


SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, daugiausia kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, integruojami į grupes pagal amžių. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas.