Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 Lopšelio-darželio tarybos narių funkcijos:

1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;

3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

5. išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos kokybės tobulinimo;

6. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

8. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybos narių funkcijos:

            1. aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;

            2. analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

            3. analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

            4. aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;

            5. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;

            6. kartu su sveikatos priežiūros specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus;

            7. telkia lopšelio-darželio bendruomenę ugdymo tobulinimui;

            8. aptaria vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimą lopšelyje-darželyje;

            9. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus;

            10. analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo problemas;

            11. renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;

            12. svarsto pedagogų apdovanojimą, padėkos pareiškimą;

            13. svarsto pedagogų ketinimą atestuotis;

            14. svarsto ir teikia Lopšelio-darželio tarybai aprobuoti mokslo metų veiklos planą, strateginį veiklos planą,  metų veiklos programą, darbo tvarkos taisykles.

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos funkcijos:

1. kartu su mokyklos direktoriumi nustato mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos prioritetus;

2. planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

3. numatyti vaikų žinių ir pasiekimų vertinimo principus vadovaujantis Priešmokyklinio ir Ikimokyklinio ugdymo programomis;

4. gali dalyvauti vertinant mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;

5. teikia siūlymus mokytojams dėl veiklos tobulinimo;

6. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą lopšelyje-darželyje ir už jo ribų;

7. konsultuoja mokytojus metodinės veiklos klausimais;

8. inicijuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTEVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

ATESTACIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI