Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


VIZIJA

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ – tobulėjanti, besikeičianti, savo veiklą bendražmoniškomis vertybėmis grindžianti neformaliojo švietimo įstaiga, orientuota į vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimą, savarankiškos, atsakingos, orios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančiame pasaulyje, ugdymą.

MISIJA

Dirbame didelius darbus, kol jie dar maži.

VERTYBĖS

  • Vaikas. Priimamas, mylimas, gerbiamas toks, koks jis yra, suvokiant, kad kiekvienas vaikas – atskiras, nepakartojamas, unikalus pasaulis, kad  vaikystė – svarbiausias žmogaus asmenybės raidos tarpsnis.
  • Mokytojas. Siekiantis būti asmenybe, ugdantis pavyzdžiu, besirūpinantis savo gera savijauta. Įsipareigojęs, besikeičiantis, priimantis naujoves, jas įgyvendinantis ugdymo procese, gebantis naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Vaiko augimo siekiantis per jo pažinimą, asmeninę jo patirtį.
  • Tėvai (globėjai). Artimiausia vaiko edukacinė aplinka, ugdymo partneriai. Įsitraukiantys į lopšelio-darželio veiklą, prisiimantys atsakomybę už ugdymo(si) rezultatus. Ugdantys pavyzdžiu.
  • Bendruomenė. Įsitraukianti į ugdymą ir lopšelio-darželio veiklą, besidominti kintančia aplinka, palaikanti partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius, puoselėjanti bendras vertybes.
  • Aplinka. Saugi ir sveika, ugdanti – skatinanti vaikų aktyvumą, žaidimą, tyrinėjimą, pažinimą, domėjimąsi. Aprūpinta šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis.

Nuostatos ir vertybės, kurios, bendruomenės narių nuomone, svarbiausios ir kuriomis siekiame vadovautis:

teisingumas, sąžiningumas, dvasingumas, pagarba žmogui ir jo privačiam gyvenimui, profesinė bei pilietinė atsakomybė, socialinis jautrumas.

Credo

  • Kiekvienas mažas vaikas yra didelė asmenybė!

3        6