Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “VYTURĖLIS” NUOSTATAI

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ ŠVIETIMO VEIKLOS PRIORITETAI

I prioritetas.

Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams.

II prioritetas.

Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą.

Siekiame ugdyti tautiškai susipratusius, iniciatyvius, kūrybiškus, savarankiškus, kritiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, puoselėjančius tautinę kultūrą asmenis.